Zamówienia publiczne

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA ZLECENIOBIORCÓW/ FIRM ZEWNĘTRZNYCH SĄDU

 

                Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

 

 1. Sąd dochowuje szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26-610 Radom, reprezentowany przez Prezesa Sądu.

 3. Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, Pani Małgorzata Minajew tel. (48) 36 80 423, e-mail malgorzata.minajew@radom.sr.gov.pl

 4. Dane osobowe osób kontaktowych (zwane dale „dane osobowe”)  będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków związanych z czynnościami przed zawarciem umowy oraz wynikających z zawartej umowy, na podstawie art.6 ust.1 pkt b RODO,

 5. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność przygotowania i realizacji zawartej umowy.

 6. Odbiorcą danych osobowych będą jedynie podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa lub podpisanej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 7. Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowanie),

 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres  trwania zawartej umowy oraz  w okresie przechowywania dokumentacji ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.

 9. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 10. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.

 11. Osoby, których dane dotyczą, jeśli uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Sąd narusza przepisy RODO, mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.