Wzory i formularze

Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym

Inne formularze na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

FORMULARZE WNIOSKÓW STOSOWANYCH W SĄDACH REJONOWYCH PROWADZĄCYCH KSIĘGI WIECZYSTE W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM

 

 Formularze ogólne
1.  Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania pdf doc
2. Pismo procesowe 

pdf

doc

3. Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa w sądzie pdf doc
4.  Odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pisma procesowego pdf doc
5.  Wniosek dowodowy pdf doc
6.  Wniosek o wydanie oryginałów dokumentów z akt sprawy pdf doc
7.  Wniosek o wydanie kserokopii z akt sprawy pdf doc
8.  Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego pdf doc
9. Wniosek o wydanie odpisu postanowienia/wyroku pdf doc
Wzory pism w postępowaniu cywilnym
1.  Pozew pdf doc
2.  Pozew wzajemny pdf doc
3.  Odpowiedź na pozew pdf doc
4.  Dane stron pdf doc
5.  Pismo zawierające wnioski dowodowe pdf doc
6.  Sprzeciw od wyroku zaocznego/zarzuty od nakazu zapłaty/sprzeciw od nakazu zapłaty pdf doc
7.  Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku pdf doc
8.  Oświadczenie o odrzuceniu spadku - wzór pdf doc
9.  Pełnomocnictwo procesowe dla oasoby najbliższej pdf doc 
10.  Wniosek o dział spadku pdf  doc
11.  Wniosek o uwłaszczenie pdf doc
12.  Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu pdf doc
13.  Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku pdf doc
  Wzory pism w postępowaniu karnym
 1.  Oświadczenie o działaniu w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego pdf  doc
2.  Wniosek o wydanie wyroku łącznego pdf  doc 
3.  Wniosek o widzenie pdf   doc
4.  Wniosek o ustanowienie obrońcy/pełnomocnika z urzędu pdf doc
5.  Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku pdf doc
6.  Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych pdf  doc 
7.  Wniosek o umorzenie kary grzywny i kosztów procesu pdf  doc 
8.  Wniosek o rozłożenie na raty kary grzywny i kosztów procesu pdf  doc
9.  Wniosek o odroczenie wykonania kary  pdf doc
   Wzory pism w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
1. Pozew pdf doc
2. Pozew o sprostowanie świadectwa pracy  pdf doc
3 Pozew o przywrócenie do pracy pdf  doc 
4.  Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy pdf  doc 
5.  Pozew o uznanie wypowiedzenia za bezkuteczne pdf  doc 
6.  Pozew o zapłatę odprawy pieniężnej (powyżej 20.000zł) pdf  doc 
7.  Pozew o zapłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe (powyżej 20.000zł) pdf  doc 
   Wzory pism z zakresu prawa gospodarczego i upadłościowego
1. Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  pdf doc
2.  Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  pdf  doc 
3.  Zgłoszenie wierzytelności (wzór)  pdf doc 
 Wzory pism w postępowaniu rodzinnym
1. Pozew o alimenty pdf doc 
2.  Pozew o podwyższenie alimentów pdf doc 
3.  Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty pdf doc 
4.  Pozew o obniżenie alimentów pdf doc 
5.   Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego pdf doc 
6.  Pozew o zaprzeczenie ojcostwa pdf doc 
7.  Wniosek o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka pdf doc 
8. Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego/ubezwłasnowolnionego* pdf doc 
9.  Wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzedu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego pdf doc 
10.  Pozew o ustanowienie  rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami pdf doc 
11.  Sprawozdanie opiekuna prawnego  pdf doc 
    Formularze w sprawach komorniczych
1.  Skarga na czynności komornika - wzór  pdf doc
2.   Wniosek o wszczęcie egzekucji - wzór  pdf doc