I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału

Iwona Kwaśniewska
Pokój 0.031

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek  10.00 do 13.00

Czwartek      10.00 do 13.00

 
Kierownik sekretariatu

Paweł Kęska

Nr telefonu: (48) 36 80 451

fax 48 36 80 452

1cywilny@radom.sr.gov.pl

Lista Sędziów i Referendarzy w Wydziale

 • Iwona Kwaśniewska - Przewodniczący Wydziału
 • Dariusz Wieński - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 • Małgorzata Kucharska - Sędzia
 • Paweł Mąka - Sędzia
 • Katarzyna Mizera - Sędzia - del. do MS na podstawie art. 77§1 pkt 2 usp
 • Daniel Woś - Sędzia
 • Cezary Klonowski - Sędzia
 • Ewelina Chabuda - Asesor sądowy
 • Daniel Pyrka - Starszy Referendarz sądowy
 • Agata Bieńkowska - Starszy Referendarz sądowy

Właściwość miejscowa:

miasto Radom oraz gminy: Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Przytyk, Skaryszew i Zakrzew.

I Wydział Cywilny rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tutejszego Sądu

w trybie procesowym
 • sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 75.000 złotych podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym z wyłączeniem spraw przekazanych do właściwości sądu okręgowego - art. 16 i 17 kodeksu postępowania cywilnego, w tym między innymi sprawy o: opróżnienie lokalu mieszkalnego, wydanie nieruchomości i roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem (art. 222 kodeksu cywilnego), odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 i 842 kpc), pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kodeksu postępowania cywilnego), roszczenia z umowy darowizny, roszczenia o zachowek, odszkodowanie za szkodę na osobie, bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 kc), o zapłatę z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umów i in.,
 • bez względu na wartość przedmiotu sporu sprawy o naruszenie posiadania (art. 344 kc), o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
w postępowaniu nieprocesowym
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wyjawienie przedmiotów spadkowych, ogłoszenie testamentu, zarząd spadku nieobjętego, odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, dotyczące wykonawcy testamentu, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zabezpieczenie spadku, spis inwentarza,
 • sprawy o: podział majątku wspólnego małżonków, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie, stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w trybie ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, dotyczące zarządu rzeczą wspólną, uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, sprostowanie, unieważnienie i ustalenie treści aktów stanu cywilnego,
w postępowaniu egzekucyjnym
 • sprawy ze skargi na czynności komornika (art.767 kpc), w przedmiocie nadzoru sądu z urzędu nad komornikiem (art. 759 § 2 kpc), w przedmiocie egzekucji sądowej (art. 1049, 1050 i 1051 kpc), o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, o wyjawienie majątku.

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny