Sporządzenie spisu inwentarza

 • tytuł:
  Sporządzenie spisu inwentarza
 • sygnatura akt:
  VII Ns 192/17
 • treść ogłoszenia:

  O G Ł O S Z E N I E

   

                        „Sąd Rejonowy w Radomiu VII Wydział Cywilny ogłasza, że pod sygn. akt VII Ns 192/17 Robert Sulowski złożył wykaz inwentarza po Janinie Pielka zmarłej w dniu 18 kwietnia 2010 roku, PESEL 29011104606, ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałej w Radomiu przy ul. Broni 1 m 29. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, a także wierzyciel spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, a w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza".

 • wprowadził:
  Renata Ślubowska
 • miejsce i data:
  14-11-2018

Rejestr zmian dla: Sporządzenie spisu inwentarza