Skargi i wnioski

Rozpartywanie skarg i wniosków

Składane do Sądu skargi i wnioski ewidencjonowane są w repertorium skarg i wniosków prowadzonym przez Oddział Administracyjny Sądu i rozpoznawane zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

 Tryb przyjmowania skarg

Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Radomiu przyjmowane są w Biurze Podawczym tutejszego Sądu - pok. 0.024 w poniedziałki w godzinach od 7.45 do 18:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15. lub nadesłane za pośrednictwem poczty.

Skargi przyjmowane są w formie pisemnej lub innej formie przewidzianej w § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U.  2012.524).

Organem właściwym do rozpatrywania skarg lub wniosków, dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Radomiu jest Prezes Sądu Rejonowego w Radomiu, z wyłączeniem skarg podlegających rozpoznaniu na podstawie art. 41a § 2-4 oraz art. 41b §2 i 3 ustawy  z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.-Dz.U. z 2018 r. poz.23 j.t.

Adres Sądu

Sąd Rejonowy w Radomiu
ul. Warszawska 1
26-610 Radom

e-mail: sr.radom@radom.sr.gov.pl