Skargi i wnioski

Rozpartywanie skarg i wniosków

Składane do Sądu skargi i wnioski ewidencjonowane są w repertorium skarg i wniosków prowadzonym przez Oddział Administracyjny Sądu i rozpoznawane zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

 Tryb przyjmowania skarg

Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Radomiu przyjmowane są w Oddziale Administracyjnym tutejszego Sądu - pok. 103 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub nadesłane za pośrednictwem poczty.

Skargi przyjmowane są w formie pisemnej lub innej formie przewidzianej w § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16maja 2012r., poz.524).

Organem właściwym do rozpatrywania skarg lub wniosków, dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Radomiu jest Prezes Sądu Rejonowego w Radomiu, z wyłączeniem skarg podlegających rozpoznaniu na podstawie art. 41a § 2-4 oraz art. 41b §2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015.133 z póź. zm.)

Adres Sądu

Sąd Rejonowy w Radomiu
ul. Struga 63
26-600 Radom

e-mail: sr.radom@radom.sr.gov.pl