Pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz.1255 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 4 w/w ustawy:

Art. 4. 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8) która jest w ciąży..

2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) ust. 1 pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3) ust. 1 pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) ust. 1 pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5) ust. 1 pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6) ust. 1 pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

7) ust. 1 pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

ZAKRES MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA POMOCY PRAWNEJ :

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• prawa karnego,
• prawa administracyjnego,
• prawa ubezpieczeń społecznych,
• prawa rodzinnego,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

FORMA UDZIELONEJ POMOCY PRAWNEJ:

Pomoc prawna będzie polegała na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
• pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo - administracyjnym;
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

 

W RADOMIU  PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ MIEŚCI SIĘ W STAROSTWIE POWIATOWYM W RADOMIU, UL.DOMAGALSKIEGO 7, 26-600 RADOM, POK.013

 

Harmonogram dyżurów w Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Punkt w Starostwie Powiatowym w Radomiu, ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom, pok. 013

Dzień tygodnia

Godziny dyżurów

Osoby udzielające
nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek

9:00 – 13:00

Radca Prawny

Wtorek

Radca Prawny

Środa

Adwokat / Radca Prawny

Czwartek

Adwokat

Piątek

Adwokat

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE RADOMSKIM: 

 

Punkt przy Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew

Dzień tygodnia

Godziny dyżurów

Osoby udzielające
nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek

8:00 – 12:00

Adwokat

Wtorek

Adwokat

Środa

Adwokat

Czwartek

Adwokat

Piątek

Adwokat

 

Punkt w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie, 26-652 Zakrzew

Dzień tygodnia

Godziny dyżurów

Osoby udzielające
nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek

9:00 – 13:00

Adwokat

Wtorek

Adwokat

Środa

Adwokat

Czwartek

Adwokat

Piątek

Adwokat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baza teleadresowa instytucji i podmiotów udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.


Instytucje i podmioty

Organizacje pozarządowe

Ośrodki interwencji kryzysowej

Ośrodki wsparcia

Program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych

Zespoły Interdyscyplinarne

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wykaz ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (pdf 224 kB)