Oferty pracy

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

  

                Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

 

  1. Sąd dochowuje szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.

  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Radomiu,
    ul. Warszawska 1, 26-610 Radom, reprezentowany przez Prezesa Sądu.

  3. Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, Pani Małgorzata Minajew tel. (48) 36 80 423, e-mail malgorzata.minajew@radom.sr.gov.pl

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a RODO - zgody na przetwarzanie danych i art.6 ust.1 pkt c RODO - jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego RODO.

  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

  6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jednostki nadrzędne, podmioty świadczące na rzecz Sądu usługi informatyczne oraz inne upoważnione podmioty na podstawie
    i w granicach przepisów prawa.

  7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

  8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez jeden rok od zakończenia rekrutacji.

  9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
    z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  10. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.

  11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

  

Informujemy, że dokumenty aplikacyjne  przyjmowane są przez Sąd Rejonowy w Radomiu tylko w trakcie prowadzonej rekrutacji. Wszystkie aplikacje (cv) nadesłane bez prowadzonej rekrutacji podlegają zniszczeniu, a przesłane mailem – usunięciu.