Oferty pracy

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W SĄDZIE REJONOWYM W RADOMIU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie realizowanych zadań są:

• Prezes Sądu Rejonowego w Radomiu,

• Dyrektor Sądu Rejonowego w Radomiu ,

Dane kontaktowe: ul. Warszawska 1, 26-610 Radom

• Minister Sprawiedliwości.

2) Administrator danych, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Radomiu, z którym można skontaktować się  pod adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26-610 Radom lub za pośrednictwem adresu e-mail: malgorzata.minajew@radom.sr.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a RODO - zgody na przetwarzanie danych i art.6 ust.1 pkt c RODO - jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego RODO.

4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

5) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Sądu - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Sąd pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Sąd odbiorcom poza strukturą Sądu. Zawsze w takiej sytuacji Sąd dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych.

6) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jednostki nadrzędne, podmioty świadczące na rzecz Sądu usługi informatyczne i inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowanie).

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez rok od zakończenia rekrutacji.

10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.