Oferty pracy

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY  w SĄDZIE REJONOWYM w RADOMIU


          Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Radomiu.
  2. Inspektorem Ochrony jest Małgorzata Minajew tel. (48 3680423 ), e-mail malgorzata.minajew@radom.sr.gov.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a RODO - zgody na  przetwarzanie    danych i art.6 ust.1 pkt c RODO - jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego RODO.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości przeprowadzenia postępowania    rekrutacyjnego.
  5. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych podmiotom innym niż upoważnione na mocy przepisów prawa.
  6. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez jeden rok od zakończenia rekrutacji.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,     prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Informujemy, że dokumenty aplikacyjne  przyjmowane są przez Sąd Rejonowy w Radomiu tylko w trakcie prowadzonej rekrutacji. Wszystkie aplikacje (cv) nadesłane bez prowadzonej rekrutacji podlegają zniszczeniu, a przesłane mailem – usunięciu.