IX Wydział Wykonania Orzeczeń Sądowych

Przewodniczący Wydziału

SSR Marek Miłosz

pokój: 2.089

 

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek 9.00 do 12.00

Środa 9.00 do 12.00

Piątek 9.00 do 12.00

Kierownik Sekretariatu

Aneta Nowak

Nr telefonu: 48 36 80 568

9wydzial@radom.sr.gov.pl

 

Lista Sędziów Orzekających w Wydziale

Marek Miłosz - Przewodniczący Wydziału

Edyta Gzik - Z-ca Przewodniczącego Wydziału 

Beata Michalska - Sędzia

 

Właściwość miejscowa:

miasto Radom oraz gminy: Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Przytyk, Skaryszew i Zakrzew.

Właściwość rzeczowa:

 • rozpoznawanie wniosków o wydanie tytułu wykonawczego, tj. nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności
 • wykonanie orzeczeń karnych i w sprawach o wykroczenia z chwilą ich uprawomocnienia
 • wykonanie prawomocnych orzeczeń Wydziału Cywilnego, Rodzinnego i Nieletnich, Gospodarczego, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w zakresie kosztów postępowania
 • windykacji grzywny i należności sądowych w sprawach karnych
 • windykacji grzywny i należności sądowych w sprawach o wykroczenie
 • rozkładanie na raty należności sądowych, umarzanie grzywien,
 • wykonania orzeczeń w przedmiocie kary pozbawienia wolności, zastępczej kary pozbawienia wolności, aresztu,
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, grzywny,
 • warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności w trybie art. 152 kkw
 • zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności
 • wykonania kary ograniczenia wolności
 • wykonania orzeczeń, w których postępowanie warunkowo umorzono
 • podejmowanie warunkowo umorzonych postępowań,
 • wykonania orzeczeń w przedmiocie środków zabezpieczających
 • wykonania środków karnych i likwidacji dowodów rzeczowych
 • wniosków o zatarcie skazania
 • skrócenia środka karnego
 • udzielenia pomocy sądowej

Rejestr zmian dla: IX Wydział Wykonania Orzeczeń Sądowych