IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Przewodniczący Wydziału

Wiceprezes-Przewodniczący Wydziału

Aneta Niesłuchowska - Paluch

pokój: 2.042

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek 12.00 do 14.00
Środa 12.00 do 14.00

Kierownik Sekretariatu

Bożena Mąkosa
Nr telefonu: 48 36 80 499
Nr fax: 48 36 80 500

4pracy@radom.sr.gov.plotwiera się w nowym oknie

Lista Sędziów Orzekających w Wydziale

Aneta Niesłuchowska-Paluch - Przewodniczący Wydziału
Arkadiusz Guza - Sędzia
Joanna Niewiadoma-Wysmolińska -Sędzia

Właściwość miejscowa:

sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Radomiu, Szydłowcu i Zwoleniu.

Właściwość rzeczowa:

 1. Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy:
  • roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane
  • ustalenie stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy
  • roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy
  • odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
  • w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75000 zł przy czym sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane należą do właściwości sądu rejonowego bez względu na wartość przedmiotu sporu.
 2. Rozpoznawanie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych:
  • w których wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących:
  • zasiłku chorobowego, wyrównawczego, opiekuńczego, macierzyńskiego, porodowego, pogrzebowego, rodzinnego, oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
  • świadczeń rehabilitacyjnych
  • odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej
  • ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
  • świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego
  • wszczętych na skutek nie wydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie w których wniesiono odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Rejestr zmian dla: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych