A A A

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 

Przewodniczący Wydziału


Aneta Niesłuchowska - Paluch


Nr pokoju: 20

 

Przyjęcia interesantów:


Poniedziałek 11.00 do 14.00
Środa 11.00 do 14.00
Piątek 11.00 do 14.00
Kierownik Sekretariatu


Bożena Mąkosa
Nr telefonu: (48) 36-80-603
Nr fax: (48) 36-80-604
Nr pokoju: 21

4pracy@radom.sr.gov.pl 

 

Lista Sędziów Orzekającyh w wydziale

Aneta Niesłuchowska-Paluch Przewodniczący Wydziału
Arkadiusz Guza Sędzia
Joanna Niewiadoma -Wysmolińska Sędzia
Monika Podgórska Sędzia

 


Właściwość miejscowa:

 • Właściwość miejscowa: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
   
  dla spraw z zakresu prawa pracy i z zakresu ubezpieczeń społecznych: miasto Radom oraz gminy Jastrzębia, Jedlińsk, JedInia-Letnisko, Kowala, Przytyk, Skaryszew, Zakrzew, oraz obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grójcu, Kozienicach, Przysusze i Zwoleniu
   
  Właściwość rzeczowa:


1. Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy:

 • roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane
 • ustalenie stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy
 • roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy
 • odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach  z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 •  
 • w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75000 zł przy czym sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane należą do właściwości sądu rejonowego bez względu na wartość przedmiotu sporu.


2. Rozpoznawanie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych:

 • w których wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących:
 • zasiłku chorobowego, wyrównawczego, opiekuńczego, macierzyńskiego, porodowego, pogrzebowego, rodzinnego, oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 • świadczeń rehabilitacyjnych
 • odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku  lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną  służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej
 • ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
 • świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego
 • wszczętych na skutek nie wydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie w których wniesiono odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

 

 

Sąd Rejonowy w Radomiu
26-600 Radom
ul. A.Struga 63