A A A

 

SYSTEM DOZORU ELEKTRONICZNEGO /informacje podstawowe/

Od dnia 01 lipca 2015r. obowiązują nowe przepisy regulujące wykonywanie orzeczonej kary w Systemie Dozoru Elektronicznego:

 

 

  1. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.1997 Nr 90, poz.557 z późn.zm.) – Rozdział VIIa: System Dozoru Elektronicznego.

 

  1.  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. z 2015r., poz.773)

 

  1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego (Dz.U. z 2015r., poz.797)

 

  1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 czerwca 2015r. w sprawie wysokości opłaty wyrównawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenośnego służących do wykonywania dozoru elektronicznego (Dz.U. z 2015r., poz.813).

 

  1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 czerwca 2015r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków (Dz.U. z 2015r., poz.847)

 

  1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2010r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.756).

 

 

 

Załączniki: 

Kodeks karny wykonawczy - Rozdział VIIa: SYSTEM DOZORU ELEKTRONICZNEGO

Rozporządzenie MS z dn. 26.05.2015 r. ws. sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar w SDE

Rozporządzenie MS z dn. 26.05.2015 r. ws. określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych

Rozporządzenie MS z dn. 03.06.2015 r. ws. wysokości opłaty wyrównawczej dla nadajnika i rejestratora

Rozporządzenie MS z dn. 03.06.2015 r. ws. wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i obowiązkach

Rozporządzenie MS z dn. 20.06.2015 r. ws. sposobu i trybu sprawowania nadzoru

 

 

 

 

Sąd Rejonowy w Radomiu
26-600 Radom
ul. A.Struga 63