III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący Wydziału

DorotaTarka

pokój: 2.061

Przyjęcia interesantów:

Środa 11.00 do 13.00
Piątek 11.00 do 13.00

 
Kierownik  Sekretariatu

Ewa Fajdek

Nr telefonu: 48 36 80 482
Nr fax: 48 36 80 483

 

3rodzinny@radom.sr.gov.plotwiera się w nowym oknie

Lista Sędziów Orzekających w wydziale

 • Dorota Tarka - Przewodniczący Wydziału
 • Ewa Ciesielska - Jachymek Sędzia
 • Aneta Oleksów - Fularska Sędzia
 • Grzegorz Zając - Sędzia
 • Małgorzata Koperek-Kusiak - Sędzia
 • Wiesław Zalewski - Sędzia
 • Urszula Grabowska-Brożek - Sędzia

Właściwość miejscowa:

miasto Radom oraz gminy: Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Jedlińsk, Kowala. Przytyk, Skaryszew, Zakrzew.

Właściwość rzeczowa:

Do zakresu działania III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich należy rozpatrywanie spraw w postępowaniu procesowym i nieprocesowym:

 1. z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w tym sprawy dotyczące:
  • zawarcia małżeństwa i stosunków małżeńskich:

  zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa, zezwolenie kobietom na zawarcie małżeństwa ze względu na brak wieku, ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej małżeńskiej, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności majątkiem wspólnym (art. 8401 kpc), rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny (art. 24 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka, zmianę lub uchylenie nakazu wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka (art. 28 § 1 i §2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego);

  • pochodzenia dziecka:

  ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane, uznanie dziecka, unieważnienie uznania dziecka, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie macierzyństwa;

  • władzy rodzicielskiej i stosunków między rodzicami a dziećmi:

  pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie, powierzenie, przywrócenie władzy rodzicielskiej, zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobu jej wykonywania ( art. 106 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), ustanowienie kuratora dla małoletniego, wydanie dziecka, zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami (art. 97 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rozwiązanie rodziny zastępczej, ustalenie miejsca pobytu małoletniego, ustalenie kontaktów z małoletnim, zmianę kontaktów z małoletnim, zezwolenie na wydanie paszportu;

  • obowiązku alimentacyjnego:

  o alimenty, zmianę orzeczenia w zakresie alimentów ( podwyższenie, obniżenie alimentów, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego);

  • opieki i kurateli:

  ustanowienie opieki nad małoletnim, o zmianę opieki nad małoletnim, ustanowienie opieki nad osobą dorosłą, o zmianę opieki nad osobą dorosłą, ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej, ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej, ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, o zmianę kuratora, przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę, zwrot wydatków i nakładów związanych ze sprawowaniem opieki;

  • przysposobienia,
 2. sprawy nieletnich, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia czynu karalnego lub wykazywania przejawów demoralizacji (ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz.U. z 2014r., 382 j.t.);
 3. sprawy dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu (ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012r.,1356 j.t. ze zm.)
  zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego, ustanie obowiązku leczenia odwykowego;
 4. sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw:
  • sprawy z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011r., 231,1375 j.t. ze zm.):

  umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby chorej psychicznie, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby chorej psychicznie na wniosek, nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego, umieszczenie w domu pomocy społecznej, zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej i inne z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

  • sprawy z ustawy z dnia 05 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011r., 277, 1634 j.t. ze zm.);
  • sprawy o pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego (ustawa z dnia 01 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2005r.,169, 1411 ze zm.).

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich